خبرگزاری مردمی سیستان و بلوچستان
کشف هزار و 100 میلیارد ریال سوءاستفاده مالی در سیستان و بلوچستان
مدیرکل سازمان بازرسی استان خبرداد

کشف هزار و 100 میلیارد ریال سوءاستفاده مالی در سیستان و بلوچستان

مدیرکل سازمان بازرسی سیستان و بلوچستان گفت: سال گذشته در بازرسی ها هزار و 100 میلیارد ریال سوء جریان مالی کشف که 453 میلیارد ریال به خزانه دولت واریز شده و مابقی در حال پیگیری است.